Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, welke tot stand komen via de website www.oeverbescherming.nl van Oeverbescherming.nl BV, gevestigd te Hardenberg, hierna te noemen: “Oeverbescherming.nl”.

2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Deze leverings en betalingsvoorwaarden zien op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 2: Overeenkomsten

1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Oeverbescherming.nl bindend.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Oeverbescherming.nl bindend.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Oeverbescherming.nl zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Oeverbescherming.nl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door Oeverbescherming.nl gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten en op de website van Oeverbescherming.nl e.d. vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere eventuele belastingen.

Voor zover van toepassing zal Oeverbescherming.nl wederpartij tijdig informeren over eventueel in rekening te brengen transportkosten.

3. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen op de website alsmede in promotiemateriaal zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen, binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4: Zichttermijn

1. Voor de aan de wederpartij geleverde zaken geldt een zichttermijn van 7 werkdagen na ontvangst van de zaak. Binnen deze termijn is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

2. Ontbinding ingevolge het bepaalde in lid 1 van dit artikel is slechts mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan door de wederpartij aan Oeverbescherming.nl.

3. Ingeval van ontbinding dient de zaak voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Oeverbescherming.nl te bepalen wijze aan Oeverbescherming.nl retour gezonden te worden.

4. Ingeval van ontbinding worden de door de wederpartij reeds gedane betalingen, door Oeverbescherming.nl zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retour gezonden zaak, maar in ieder geval binnen 30 dagen, terugbetaald aan de wederpartij. Verzendkosten worden niet terugbetaald.

5. Oeverbescherming.nl heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel van eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover Oeverbescherming.nl vermoedt of kan waarnemen dat de zaak zich niet bevindt in de originele verpakking en/of de zaak is beschadigd, bewerkt of verwerkt etc.

6. Oeverbescherming.nl stelt de wederpartij na ontvangst van de zaak per omgaande in kennis van een eventuele weigering dan wel het gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.

 

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Oeverbescherming.nl het recht leveringen door derden te laten verrichten.

 

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter-mijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over-eenge-ko-men. Levering zal in ieder geval binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling wederpartij plaatsvinden.

2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Oeverbescherming.nl per transactie worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

4. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door Oeverbescherming.nl te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.

5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar-tij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Oeverbescherming.nl zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Oeverbescherming.nl stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Oeverbescherming.nl in staat moet stellen de zaken te leveren.

6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Oeverbescherming.nl gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft Oeverbescherming.nl het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

8. Oeverbescherming.nl is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbeta-ling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot leve-ring over te gaan.

 

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Oeverbescherming.nl kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling of termijnbetaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Oeverbescherming.nl niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Oeverbescherming.nl gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpar-tij in rekening te brengen.

 

Artikel 8: Reclames en retourzendingen

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken consta-teert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Oeverbescherming.nl te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Oeverbescherming.nl binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevesti-ging hiervan aan Oeverbescherming.nl.

2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont-vangst van de zaken aan Oeverbescherming.nl te worden gemeld.

3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan Oeverbescherming.nl zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

4. Bestelde zaken worden in de bij Oeverbescherming.nl gebruikelijke verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Oeverbescherming.nl.

5. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van Oeverbescherming.nl.

6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder-partij niet op.

7. Oeverbescherming.nl dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Oeverbescherming.nl indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Oeverbescherming.nl te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

10. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afge-wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en garantie

1. Oeverbescherming.nl kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Oeverbescherming.nl, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

2. Oeverbescherming.nl adviseert wederpartij zo goed als mogelijk over de wijze waarop haar producten geplaatst moeten worden en de te gebruiken materialen, werktuigen en gereedschappen. Oeverbescherming.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, waaronder schade aan de door haar geleverde producten veroorzaakt door, doch niet beperkt tot, de bodemgesteldheid ter plaatse van de gebruikte oeverbeschermingsproducten; door voertuigen veroorzaakte hoge grondbelasting of afwijkende (grond)waterstanden.

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Oeverbescherming.nl – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken.

4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Oeverbescherming.nl nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Oeverbescherming.nl gesloten verzekering.

5. Oeverbescherming.nl staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

6. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Oeverbescherming.nl zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Oeverbescherming.nl tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

8. De wederpartij verliest diens rechten jegens Oeverbescherming.nl, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Oeverbescherming.nl tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Oeverbescherming.nl strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Oeverbescherming.nl zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

Artikel 10: Betaling

1. Betaling dient te geschieden conform de op de website van Oeverbescherming.nl aangegeven wijze.

2. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Indien een factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum niet volledig is betaald:

a. zal de wederpartij aan Oeverbescherming.nl een vertragingsren-te verschul-digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan-den aangemerkt;

b. zal de wederpartij, na daartoe door Oeverbescherming.nl te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver-schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd-som en de vertragings-rente met een absoluut minimum van € 150,00;

c. heeft Oeverbescherming.nl het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Oeverbescherming.nl zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

4. Ter keuze van Oeverbescherming.nl kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke-stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver-plichtingen heeft voldaan, is Oeverbescherming.nl bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich-tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Oeverbescherming.nl het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open-staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. Oeverbescherming.nl behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar-tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin-gen jegens Oeverbescherming.nl heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver-richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. Ingeval Oeverbescherming.nl een beroep doet op het eigendomsvoor-behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon-den, onverminderd het recht van Oeverbescherming.nl vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3. De wederpartij is verplicht Oeverbescherming.nl terstond schrif-telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

Artikel 12: Pand.

Tot aan het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Oeverbescherming.nl heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht er op te vestigen, daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming van diens zijde. Overbescherming.nl kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Oeverbescherming.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 13: Intellectuele eigendom.

1. Oeverbescherming.nl is en blijft rechthebbende van alle bestaande en of toekomstige rechten met betrekking tot de geleverde zaken, tekeningen, verstrekte prijsopgaven, specificaties en andere gegevens.

2. De uitoefening van de in het vorige lid genoemde rechten – openbaarmaking of overdracht daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Oeverbescherming.nl voorbehouden.

 

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Oeverbescherming.nl gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele- of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel-schuld erkent.

 

Artikel 15: Overmacht

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Oeverbescherming.nl krach-tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou-den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere-kenbare niet-nakoming aan de zijde van Oeverbescherming.nl, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Oeverbescherming.nl, is Oeverbescherming.nl gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou-den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Oeverbescherming.nl tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere-kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; weersomstandigheden, bedrijfssto-ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur-verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Oeverbescherming.nl, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1.Op de tussen Oeverbescherming.nl en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2.In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechterlijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Oeverbescherming.nl, door dat recht worden beheerst.

3.Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg-de Nederlandse rechter, zij het dat Oeverbescherming.nl de be-voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Oeverbescherming.nl is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

4.Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Oeverbescherming.nl aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

5.Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Oeverbescherming.nl gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 12 oktober 2017